طلا را به وسیله آتش......زن را به وسیله طلا ........و مرد را به وسیله زن امتحان کنید.فیثاغورث
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 دوست مزرعه سرسبزی است که با امید و عشق در آن بذر می افشانی و با سپاس آن را درو می کنی
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 توی دنیا دو تا نابینا می‌شناسم، یكی تو كه هیچ موقع عشقم رو ندیدی، یكی من كه كسی رو جز تو ندیدم
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 برای اداره كردن خویش ، از سرت استفاده كن . برای اداره كردن دیگران ، از قلبت " . دالایی لاما
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كلاغها میكند پرهایش سفید میماند، ولی قلبش سیاه میشود.... دوست داشتن كسی كه لایق دوست داشتن نیست اصراف محبت است- دكتر علی شریعتی
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 زندگی 4 پیچ داره : تولد، عشق، ازدواج و مرگ، سر کدوم پیچ منتظرت باشم؟
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 به انتظار بیندیش که چه صبورانه در تمامی لحظات مارا همراهی می کند واما ما... چه عجولانه و با شتاب منتظر پایان انتظار هستیم غافل از اینکه انتظار هیچ گاه ما را تنها رها نخواهد کرد زیرا... پایان هر انتظار آغاز انتظاری دیگر است

اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 مطمئن باش که مهرت نرود از دل من مگر ان روز که در خاک شود منزل من
 اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل مندل من داند و من دانم و اندر دل من
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 هرچی عشقه با نگینش/هرچی خوبه بهترینش/آسمونم با زمینش/همشون فدای تو
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 دل من نرمترازجنس حریر/دلم از جنس بلور/گرتو راقصد شکستن باشد
 /سنگ بی انصافی است/ یک تلنگر کافی است
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 دردنیاخواستار3 چیز باش: ستاره به مدت یک شب/گل به مدت یک روز/رفاقت به مدت یک عمر
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 گلی چیدم فرستادم برایت/غضب کردی فکندی زیرپایت/اگراین گل ندارد قابل تو/تو از گل بهتری جانم فدایت!
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 این است زندگی میزی برای کار؟ کاری برای تخت؟ خوابی برای جان؟ جانی برای مرگ؟ مرگی برای یاد؟ یادی برای سنگ؟ این بود زندگی
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند. ( وین دایر )
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد ( پل سارتر )
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید
 همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او
و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او

اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید 
 روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی
 گفت تو غرق گناهی؟ گفتمش یا رب بلی
 گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم و تنت؟
 گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی
اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عشقولانه,اس ام اس جدید